1 บัณฑิตวิทยาลัย

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 904
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 904
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

1 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 149
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 149
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

1 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น (ทุกระดับ)

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 197
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 197
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

1 คณะเกษตรศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 289
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 289
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

1 คณะวิศวกรรมศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 376
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 376
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

1 คณะแพทยศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 215
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 215
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

1 คณะเทคนิคการแพทย์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 70
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 70
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะศึกษาศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 350
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 350
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะพยาบาลศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 155
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 155
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะวิทยาศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 638
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 638
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 429
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 429
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะสาธารณสุขศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 58
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 58
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะทันตแพทยศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 42
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 42
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะเภสัชศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 106
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 106
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะเทคโนโลยี

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 123
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 123
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะสัตวแพทยศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 62
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 62
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 97
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 97
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

3 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 440
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 440
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

3 คณะศิลปกรรมศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 143
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 143
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

3 คณะนิติศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 312
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 312
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

3 วิทยาลัยนานาชาติ

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 85
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 85
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

3 คณะเศรษฐศาสตร์

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 176
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 176
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0

3 คณะสหวิทยาการ

0%
รายการ จำนวน
จำนวนบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียน 671
อ่านได้ทั้งหมด 0
จุดตรวจอาวุธ 0
ประตูหน้า 0
บันไดขึ้น 0
บันไดลง 0
รับแล้ว 0
ยังไม่รับ 671
ประมาณการเวลา
เวลาที่ใช้
( 00:00:00 - 00:00:00 )
00:00:00
เวลาที่เหลือ 00:00:00
จำนวนคนรับต่อนาที 0